תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 49 - 60 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים ביידיש מאת הסופרים והעיתונאים הארץ ישראליים ופעילי היישוב, ביניהם מ.[?] גרוס-צימרמן, יצחק אייגר, אברהם שמואל יוריס, יהושע בוכמיל, י.ל.[?] וולמן, ישעיהו וולפסברג, הרמן סווייט (הערמאן סוועט), מנפרד גייז, ר' בנימין, אשר ביילין, יעקב טשרנוביץ, ש.[?] שוורץ (נשלחו אל הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בכתב יד ובכתב מכונה, כולל טיוטות, וקטעי עיתונים) 1937- 1937 KH4\5736\4
חוזרים מאת הליגה הארץ ישראלית לאספרנטו, ירושלים, בעניין הקונגרס האספרנטי העולמי בברן שבשווייץ, והנסיעה לקונגרס (חוזרים מס' 1 - 5, 18.05.1947 - 26.06.1947); חוזר א' מאת המהנדס פנחס לכוביצקי, גזבר הליגה והציר הראשי של המרכז האספרנטי, בעניין דו"ח כספי אשר מוגש לחברים האספרנטיסטים בארץ ישראל בדבר הכנות לקונגרס האספרנטי ה-32 בברן (20.10.1947); גלויה וכרוזים בענייני אספרנטו ואגודת הצמחונים העבריים בארץ ישראל (1926 - 1930) 1926- 1947 AK85\1
סקירות פעילות חברת "הכשרת היישוב" 1922- 1924 S8\1141\2
בולטין ביידיש מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, המכיל חוזרים, סקירות ומאמרים מאת העיתוניאים, הסופרים הארץ ישראליים ופעילי היישוב, ביניהם בפרט אברהם אוליצור ויצחק אייגר (בעיקר העתקים בכתב מכונה, כולל טיוטות, נובמבר 1942 - מאי 1946) 1942- 1946 KH4\5749\1
הצעת מלווה אנטואן גנטין. התכתבות ותזכירים. בין המתכתבים: קולונל פרדריק הרמן קיש, ברטולד פייבל, ארתור הנטקה, ארתור רופין, אוסקר וסרמן, הרי סקר, ליאו הרמן, י.[יעקב?] טהון, גאורג הלפרן; ההנהלה הציונית בארץ ישראל, Jewish Colonial Trust בלונדון, Syndicat du Levant בפריס, חברת אפ"ק - המשרד המנהל הכללי ביפו, ועד לענייני כספים וכלכלה של ההסתדרות הציונית, לונדון, לשכת ברלין של חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל (01.02.1927 - 26.04.1927) 1927- 1927 KH4\5915
הירחון "עובדות ומספרים בישראל" ("Facts and Figures in Israel" \ "מספרים ועובדות על היישוב והמשק בארץ ישראל") - בולטין מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד והמחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל (כתב עת לסטטיסטיקה ואינפורמציה), ירושלים. התכתבות, חוזרים מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד, הצעות לעלון בשלוש שפות, רשימות משלוחי הירחון לוועדי קרן היסוד ולבודדים בישראל ובחוץ לארץ, דו"חות כספיים וסטטיסטיים מאת המערכת וההנהלה, זכרון דברים וגליונות בודדים של העלון (01.01.1947 - 19.11.1948) 1947- 1948 KH4\5813
צילום של נאום של פנחס רוטנברג לפני אספת הנבחרים של היישוב בארץ ישראל, בין היתר בעניין חוזה בין "הנהלת חברת הספקה" לבין חנויות מכולת [כנראה כדי למנוע הפקעת מחירים בימי המלחמה] (רוסית) 1942- 1942 K12\130
מכתבי התחייבות על הלוואה לרכישת ציוד לבית כנסת על שם ג. קרנץ, מאת "ישיבת היישוב החדש" ו"קרן ארץ ישראל של המזרחי" אל קרן היסוד 1941- 1941 KH4\41924
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. דו"חות שונים, בין היתר מאת דירקטוריון של החברה על דיבידנדים ממניות, הטבות ותמורות; החלטות מיוחדות, רשימות סטטיסטיות, יפויי כח, אישורי העברת כספים, הודעות וסדר היום של אסיפות כלליות, כתב העברה והתכתבות בעניין שיתוף פעולה עם קרן היסוד (12.03.1973 - 28.12.1977) 1973- 1977 KH4\53980
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. התכתבות, דו"חות, אישורים, קבלות בעניין קרן למענקים שונים (19.04.1973 - 15.12.1976) 1973- 1976 KH4\53978
חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. דין וחשבון שנתי 1972\1973. מאזן ליום 30 ביוני 1973 (חוברת, סה"כ 44 דפים) 1973- 1973 KH4\53968
חברת הכשרת היישוב בישראל בערבון מוגבל, ירושלים. דין וחשבון לשנת 1970\1971. מאזן ליום 30 ביוני 1971 (חוברת, סה"כ 48 דפים) 1971- 1971 KH4\53967