הוועד הפועל הציוני: הקמת המדינה

 
>> פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל הציוני ביום 12.3.1948, שבה התקבלה ההחלטה על הקמת "מועצת ממשלה זמנית" שתפעל עד להקמת המדינה. בדיון הוחלט גם על הקמת "מועצת העם" שתשמש כרשות מחוקקת זמנית.
תל אביב, אפריל 1948 
ארכיון המחלקה לארגון של הסוכנות היהודית S5\322
 
  
 ​