תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15817316e1</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\21112\27\23</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ארץ יהודה : א בייטראג צו דער לייזונג פון דער ארץ-פראגע</description><writer>וילה, חיים יעקב</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>שניה</edition><publishing_place>בוענאס איירעס</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1939</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>בני ברית</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>5</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>חוברת בתוך אסופת מאמרים ב- Zionism Pamphlets, vol. 27</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>