תקנון הארכיון הציוני המרכזי 

א. המטרה והתפקיד של הארכיון
 
1.  הארכיון הציוני המרכזי (להלן ה"ארכיון") הוא ארכיונה ההיסטורי של התנועה וההסתדרות הציונית ושל הסוכנות היהודית. תפקידו לרכז, לרשום, לשמור ולהעמיד לרשות החוקרים את כל התיעוד שנוצר בגופים אלה בארץ ובתפוצות והראוי לשמירה לצמיתות.
 
2.  הארכיון הציוני מופקד על פי הסכמים עם המוסדות הציוניים האחרים – קרן קימת     
לישראל, קרן היסוד ודומיהם - על ריכוז, על שימור, על רישום ועל העמדה לרשות החוקרים של ארכיוניהם.
 
3.    הארכיון נועד לרכז, לרשום, לשמור ולהעמיד לרשות הציבור את הארכיונים האישיים של הוגים ומנהיגים ציוניים, של פעילים בתנועה הציונית בארץ ובתפוצות וכל מי שנטל חלק פעיל במאבק על הגשמת הציונות ובבניין המפעל הציוני בארץ. 
 
4.    לארכיון תפקיד בעידוד המחקר בתולדות הרעיון, הארגון והמפעל הציוני וסיוע לגורמי החינוך וארגונים ציבוריים בעבודתם בהקניית נושאים אלה לדור הצעיר ולציבור הרחב.
 
ב. סוגי החומר בארכיון
 
התיעוד שהארכיון הציוני עוסק בשימורו כולל מסמכים, דברי דפוס, חומר דיגיטאלי, תמונות, הקלטות, כרזות, מפות וכל חומר אחר המהווה עדות להיסטוריה של התנועה ושל המפעל הציוני.
 
ג. העיון באוספי הארכיון
 
1.   אוספי הארכיון הציוני פתוחים לעיון הקהל למטרות מחקר, להוראה ולשם השגת מידע. המבקש לעיין באוספי הארכיון ימלא טופס בקשה ובו יפרט את מטרת השימוש והרשות תינתן לו למטרה זו בלבד. הנהלת הארכיון רשאית לדרוש מהמבקש מכתב המלצה מטעם מוסד מוכר או אישיות מדעית או ציבורית ידועה על המשתמש ועל מטרת מחקרו. הנהלת הארכיון רשאית למנוע את השימוש באוספי הארכיון מכל אדם שלא ינהג לפי התקנות, לא יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי הארכיון, יגרום להפרעות, או יגרום נזק לארכיון, לרכושו או לאוספיו.
 
2.   חומר שהופקד בארכיון על ידי אחד הגופים המנויים בסעיף א 1 ו-2 לעיל, ושרישומו וסידורו הושלמו, ייפתח לעיון לא יאוחר מ- 30 שנה מסוף השנה האזרחית בה נוצרה התעודה המאוחרת ביותר שבתיק, וזאת בכפוף לנאמר בסעיף ג3.
 
3.   הנהלת הארכיון  רשאית להגביל את העיון בחומר ארכיוני שברשותו, למרות שרישומו וסידורו הושלמו, וזאת מהטעמים הבאים:
 
3.1.  הנהלת הארכיון התחייבה כלפי מוסר החומר על מניעת העיון או על הגבלתו לפרק זמן מסוים.   
 
3.2.  חשיפת המידע הכלול בחומר עלולה לגרום נזק לביטחון מדינת ישראל ו/או לפעולותיהם של ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, הגופים והמוסדות הקשורים עמם.
 
3.3.  חשיפת המידע הכלול בחומר האמור עלולה לגרום נזק לשלומם של אנשים או לפגוע בצנעת הפרט. חומר המצוי בתיק אישי, לרבות בנושא כלכלי, ייפתח לעיון רק לאחר 70 שנה מסוף השנה האזרחית בה נוצרה התעודה המאוחרת ביותר שבתיק.   
  
3.4.  הנהלת הארכיון רשאית לעכב את העיון בחומר שרישומו וסידורו הושלמו גם במקרים הבאים: החומר נמסר באותה שעה לעיונם של אחרים או דרוש לעבודתו הפנימית של הארכיון או של מוסר החומר; אין גישה טכנית לחומר או שמצבו הפיסי הוא גרוע וטעון שיקום.
 
3.5.  ועדה בת שלושה חברים, שתמונה על ידי הנהלת הארכיון, תדון ותחליט על הגבלת העיון בכל המקרים הנ"ל.
 
4.     הארכיון רשאי למנוע את השימוש בחומר ארכיוני מקורי כאשר המקור צולם בזרוקס או במיקרופילם או נסרק בסריקה דיגיטאלית מתוך דאגה לשימור המסמך המקורי.
 
5.     משתמש המבקש לעיין בחומר כללי, שאינו מוגבל לעיון לפי האמור לעיל בסעיף ג3 אך עשוי לכלול גם מידע אישי שחשיפתו עשויה לגרום נזק,  יתבקש להתחייב בכתב  שלא יפרסם בכל צורה שהיא ולא יעשה כל שימוש במידע זה.   
 
6.     השימוש במקורות הארכיון כפוף לכל המגבלות של זכויות יוצרים וצנעת הפרט הקבועים בחוק, וכן לכל חוק אחר.           
             
 
7.    מתן רשות לעיין בחומר מאוספי הארכיון אינו מקנה זכות לפרסמו. משתמש המבקש לפרסם חומר חייב  לקבל את רשות הארכיון בכתב לפרסום החומר (לאחר מילוי בקשה בכתב).
 
8.    כל המעיין  בחומר בין כותלי הארכיון הציוני חייב למלא אחר ההוראות  להלן:
 
·         לא יוציא כל חומר מאולם הקריאה.
·          לא יוציא מאומה מתוך החומר שנמסר לעיונו.
·         לא ישנה את סדר התעודות בתיק.
·         לא יגרום נזק כלשהו בגוף החומר (לא ילכלך ולא יקרע), לא ירשום או ימחק מאומה בתעודות או בשוליהן, לא יצמיד לחומר סימניות פרט לסימנים שאושרו ע"י הנהלת הארכיון הציוני.
·         יציית להנחיות האחראים  בארכיון .
 
 
 ד. חובת מסירת פרסומים וכללי הציטוט
 
1.   כל המשתמש באחד מאוספי הארכיון הציוני חייב להמציא לארכיון ללא תשלום עותק אחד של כל פרסום (כולל עבודות גמר למ"א ועבודות דוקטורט) שלצורך כתיבתו נזקק לחומר מאוספי הארכיון.
 
2.   כל משתמש חייב לציין בצורה ברורה ונאותה בפרסומיו את הארכיון הציוני המרכזי כמקור לחומר שהוא נזקק לו על פי הפורמט הבא:
אצ"מ:  סימול חטיבה / מספר תיק/פריט.
CZA: Record group number/File number
 

ה. תשלום

 

1.     העיון באוספים המקוריים בבניין הארכיון הוא ללא תשלום.
 
2.     עבור השירותים הבאים ישלם המזמין לפי התעריפים שיקבעו מדי פעם ואשר יפורסמו במחירון הארכיון ובכפוף לתנאים המפורטים בכל מקרה:
·         העתקת חומר ארכיוני
·         משלוח בדואר או בדוא"ל
·         איתור חומר וסימונו לצילום
·         איתור מידע
·         הצגת חומר מקורי בתערוכה
·         פרסום חומר
·         מכתבי אישור כולל אישור על נאמנות למקור