תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158176676d</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\21112\33\1</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מ.מ. אוסישקין דער מאן פון ציויניסטישען טאט ( צו זיין 70 יעהיגען יובל)</description><writer>צווייבוים, ב</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ווארשא</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1934</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>ציוניסטישער ארגניזאציע אין ווארשא. הועד-העירוני</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>5</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>חוברת בתוך :Zionism Pamphlets, vol. 33</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>