תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158183a394</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\50488</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>די ארגאניזאציע פון אונדזער ישוב</description><writer></writer><description_eng>(רעפעראט געהלטן אויף דער אלגעמיינער קאנפערענץ פון אידישע אינסטיטוציעס אין ארגענטינע,דעם 25-23טן דעצעמבער 1939)</description_eng><writer_eng>גלאזמרן, י</writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng>פועלי ציון, צעירי ציון, צענטראל קאמיטעט</publishing_house_eng><publishing_year>1940</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng>פועלי ציון, צעירי ציון, צענטראל קאמיטעט</publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>5</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>שער נוכף בספרדית: I. Glassman - Organizacion de Nuestra Colectividad</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>