תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

:חיפוש עבורועדת הכותל

ארעה שגיאה:
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 194.90.175.209:8080 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at eWave.SharePoint.Cza.WS.WebReference.CzaRunServices.searchSubSubject(CzaSearchInputContext subjectContext, CzaPageContentDataContext pageDataContext, CzaAuthorizationData dataAuthorization) at eWave.SharePoint.Cza.WS.CzaSearch.CzaSearchSubSubject(String searchString, String mappingType, String userName, String password, Int32 pageSize, Int32 pageNum, TimeSpan& executionTime) at eWave.SharePoint.Cza.Cms.Managers.ArchiveSearchManager.GetSubjectSearchResults(Boolean hasArchiveSearch, Boolean hasFamilySearch)T1ארכיונים ואוספיםArchives and Collections1סימול בסדר עולהbatial@wzo.org.ilT10חומר קוליAudio items11תאור בסדר א' ב'miryamT11פריטים מוזיאלייםArtifacts10תאור בסדר א' ב'miryamT2תיקיםFiles2סימול בסדר עולהbatial@wzo.org.ilT3תעודותDocuments3סימול בסדר עולהbatial@wzo.org.ilT4תצלומיםPhotographs4סימול בסדר עולהanatb@wzo.org.ilT5מפותMaps6תאור בסדר א' ב'nechamaka@wzo.org.ilT6כרוזים/כרזותPosters/Handbills5תאור בסדר א' ב'nechamaka@wzo.org.ilT7ספריםBooks8מחבר בסדר א' ב'amiels@wzo.org.ilT8עיתוניםNewspapers7כותר בסדר א' ב'amiels@wzo.org.ilT9מיקרופילםMicrofilm9סימול בסדר עולהbatial@wzo.org.ilארכיונים ואוספיםArchives and Collectionsbatial@wzo.org.il1סימול בסדר עולהT1חומר קוליAudio itemsmiryam11תאור בסדר א' ב'T10פריטים מוזיאלייםArtifactsmiryam10תאור בסדר א' ב'T11תיקיםFilesbatial@wzo.org.il2סימול בסדר עולהT2תעודותDocumentsbatial@wzo.org.il3סימול בסדר עולהT3תצלומיםPhotographsanatb@wzo.org.il4סימול בסדר עולהT4מפותMapsnechamaka@wzo.org.il6תאור בסדר א' ב'T5כרוזים/כרזותPosters/Handbillsnechamaka@wzo.org.il5תאור בסדר א' ב'T6ספריםBooksamiels@wzo.org.il8מחבר בסדר א' ב'T7עיתוניםNewspapersamiels@wzo.org.il7כותר בסדר א' ב'T8מיקרופילםMicrofilmbatial@wzo.org.il9סימול בסדר עולהT9