תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברות הקשורות לפעילותה של מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת), המכילות בין היתר דו"חות מאת תמר אשל: "פרקי דין וחשבון לוועידה החמישים - עשרה, תשל"ד - תשל"ז \ 1974 - 1977. נעמ"ת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות", הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, דפוס "ישראל", תל אביב, כסלו תשל"ח - נובמבר 1977; "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדינים וחשבונות השנתיים מס' 9 ו-10 של נציב תלונות הציבור", הוצאת הכנסת, תמוז תשמ"ב - יולי 1982 1977- 1982 A622\43
ענייני חוק ההפלות. התכתבות בין חברת הכנסת תמר אשל, ירושלים, לבין ראש הממשלה יצחק רבין, חברי הכנסת ונציגי האגודה למאבק בהפלות ועידוד הילודה בירושלים, האגודה הישראלית לתיכנון המשפחוה בתל אביב; הצעות, גילוי דעת ופרסומים מאת תמר אשל בשם מועצת הפועלות ונעמ"ת, בענייני תיקון חוק ההפלות 1976- 1979 A622\82
מכתבים ואישורי עבודה אל עליזה סחייק, תושבת עפולה עילית, מאת מוסדות שונים בארץ ישראל, ביניהם לשכת הסעד במשרד הסעד המחוזי בחיפה, ועדת התרבות של מועצת פועלי עפולה, מחלקת ההדרכה של ויצ"ו ומועצת הפועלות בתל אביב, הנהלת קופת תגמולים ומחוז עמק יזרעאל של קופת חולים, בית החלוצות ברחביה - ירושלים, המחלקה להנחלת הלשון בחיפה 1944- 1955 A619\68
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). דברי דפוס וקטעי עיתונים המכילים מאמרים מאת תמר אשל ופרסומים בעניין עבודתה במטה נעמ"ת בירושלים, בפרט בדבר הוצאת בולטין "דבר האשה" בהוצאת המדור לנשים ערביות של מועצת הפועלות בהסתדרות הכללית 1974- 1984 A622\42
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר נציגי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים; בצירוף הצהרות ותזכירים שונים בעניין פעילות מדריכי עליית הנוער (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, ירושלים; אברהם הרצפלד, המרכז החקלאי בתל אביב; עובדי הלשכות לעליית הנוער בהולנד ובשוודיה; פניה מלניק בשם מועצת הפועלות במינכן; משה באומגרטן, פראג; עקיבא לוינסקי, ז'נבה; יוסף קרטצנשטיין, ציריך, ואחרים 1946- 1946 A638\2
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). רשימות מודפסות וחוזרים בעניין נוהלי עבודות סניפי נעמ"ת ונציגות נעמ"ת בהסתדרות הכללית; התכתבות בין תמר אשל, מזכירה כללית של נעמ"ת, ירושלים, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בישראל, ארצות אירופה, ארצות הברית וקנדה, בענייני פעילותה של אשל למען נעמ"ת. בין המתכתבים: בבה אידלסון, תל אביב; עובדי הנהלת נעמ"ת ומזכירויות של סניפי נעמ"ת בישראל ובחוץ לארץ; חברת הכנסת מאשה לובלסקי; ברטה שרים בשם ועד נשי ירושלים; נציגי תנועת מושבי העובדים שעל יד הסתדרות הפועלים החקלאיים בישראל, תל אביב; נפתלי אושפיז, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית של ההסתדרות הכללית; ועדת ההסברה של "התנועה הפמיניסטית בישראל (שחרור האשה)" - סניף תל אביב 1971- 1985 A622\40
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). רישומים, סקירות, תכניות העבודה, נאומים, מאמרים, טיוטות של דו"חות, הצעות והערות מאת תמר אשל, מזכירה כללית של נעמ"ת (בכתב יד ובכתב מכונה) 1975- 1978 A622\41
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918
התכתבות בין יהושע מנוח לבין מוסדות ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, בין היתר עם שמחה אבן זהר, בבה אידלסון (מועצת הפועלות), יהודה גוטהלף, גרשון גלעד, ישראל ישעיהו, יהודית כרמי (מועצת הפועלות), יהושע לוי, אפרים ריינר 1931- 1975 A193\606
בלגיה - בריסל. דו"חות, תכניות, סקירות והתכתבות, בעיקר בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין ועד קרן היסוד בבריסל (Solidarite avec Israel, Keren Hayessod - Appel Unifie pour Israel), המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, וארגון ''פיאנערן פרויען פארבאנד" (Union des Femmes Pionnieres) בבריסל (מאוחד עם "מועצת הפועלות" בישראל); אישורים וקבלות על העברת כספים. בין היתר התכתבות ואישורים בענייני מגבית באנטוורפן והעברת כספים והקצבות מקרן היסוד להסתדרות "אגודת ישראל" (01.01.1973 - 30.06.1973) 1973- 1973 KH4\53048
התכתבות בנושא הכשרת פועלות וידיעונים על פעילות מועצת הפועלות 1938- 1944 S9\1088
תעודות על מאבקה של רוזה גינוסר להכרה בזכותה לעסוק במקצוע עורך דין בארץ ישראל; קטעי עיתונים ומכתבים מאת אמילי מורפו, נורמן בנטוויץ', לאונרד שטיין, י. ודג'וור, מאיר דיזנגוף, מועצת הפועלות (גולדה מאירסון ועדה פישמן) 1929- 1930 AK245\1